Algemene consumentenvoorwaarden mijnhuisok

versie: 2019.03
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland

ARTIKEL 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf aan wie de opdrachtnemer een aanbieding heeft gedaan of die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk.

1.2. Opdrachtnemer: mijnhuisok, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 72247355, ook handelend onder de naam mijnverfok en andere nog vermelde handelsnamen bij kamer van koophandel en de door de opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk ingeschakelde derde(n).

1.3. Werk: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten en te gebruiken materieel.

1.4. Prijsvorming is mede gebaseerd op, de door opdrachtgever volledig ingevulde aanvraag via de website, zichtbare te bewerken onderdelen op de door opdrachtgever aangeleverde foto’s en eventuele aangeleverde aanvullende schriftelijke informatie bij de aanvraag. Bij niet volledig aangeleverde informatie, onduidelijkheden of uitsluitingen en kan dit prijswijzigingen met zich meebrengen (zie artikel 7.2 Meerwerk).

ARTIKEL 2: Werkingssfeer

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer gedaan aan of aangegaan met de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door partijen is afgeweken.

ARTIKEL 3: Aanbod

3.1. Het aanbod voor werk wordt altijd schriftelijk (elektronisch/digitaal) gedaan.

3.2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en de prijsvorming is vanaf die datum 1 kalendermaand geldig.

3.3. Het aanbod omvat een correcte omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met eventueel een opgave van inclusieve – en exclusieve werkzaamheden en kosten om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.

3.4. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en de toegepaste methode van prijsvorming:

Globale aanbieding: een in grote lijnen onderbouwde inschatting van de te verwachte werkzaamheden en kosten. Het dient als basis voor de aannemingaanbieding

Aanneming: vastgestelde werkzaamheden tegen een vastgestelde prijs

Regie: de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie: achteraf worden alle kosten voor materialen en arbeid, op basis van vooraf opgegeven uurtarieven en benodigde materialen, in rekening gebracht.

3.5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze en betalingstermijn(en)

3.6. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze voorwaarden en/of kunnen gelezen en/of gedownload worden op www.mijnhuisok.nl

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand door middel van schriftelijke en/of digitaal aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.

4.2. Indien de opdrachtgever zonder schriftelijke en/of digitale aanvaarding van het aanbod de opdrachtnemer een aanvang laat maken met het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de opdrachtgever geacht het aanbod conform de offerte schriftelijk of digitaal te hebben aanvaard.

4.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

ARTIKEL 5: Verplichtingen van de opdrachtnemer

5.1. Als binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen is, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer zal zich inspannen om zorg te dragen voor uitvoering binnen de overeengekomen termijnen. Indien desondanks sprake is van overschrijding van de uitvoeringstermijn, dan zal aan de opdrachtnemer een redelijke termijn worden gegund om de werkzaamheden alsnog na te komen.

5.2. De opdrachtnemer zal het overeengekomen werk goed en deugdelijk uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.

5.3. De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Eventuele financiële gevolgen van onvoorziene wijzigingen in de voorschriften tussen datum van het aanbod en de datum van aanvang m.b.t.de uitvoering van het werk zullen worden verrekend. Dit is echter alleen toegestaan wanneer de opdrachtnemer de opdrachtgever van de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld en de opdrachtgever en opdrachtnemer de gelegenheid heeft gekregen in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

5.4. Opdrachtnemer is voor schade beperkt tot het bedrag waarvoor in voorkomend geval door de verzekeraar van opdrachtnemer dekking wordt geboden

ARTIKEL 6: Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

6.3. De opdrachtgever zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde aansluitmogelijkheden en leveringen van elektriciteit, gas en water en sanitaire voorzieningen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer daarvan geen vertraging ondervindt en dat opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor ondeugdelijk werk en gevolgschade. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

6.5. De opdrachtgever verklaart de woning tegen gebruikelijke risico’s te hebben verzekerd.

6.6. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid van alle door hem verstrekte gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn.

ARTIKEL 7: Meerwerk

7.1. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen en/of veranderingen in het overeengekomen werk kan de opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. Opdrachtnemer zal de hieruit voortkomende prijsverhoging na overleg doorrekenen aan opdrachtgever.

7.2. Indien het meerwerk bestaat uit werk dat niet volledig in de aanvraag naar voren is gekomen (d.m.v. foto’s en toegevoegde extra informatie), dan is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer bij de eerste telefonische opname en/of opname ter plekke van het te bewerken object te wijzen op een eventuele bijkomend werk en/of andere relevante werkzaamheden, gebreken of aanpassingen.

In overleg met de opdrachtnemer dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat alle benodigde gegevens t.b.v. de uitvoering van het werk volledig in kaart gebracht worden.

7.3. Het meerwerk zal rechtstreeks door de opdrachtnemer worden gefactureerd aan de opdrachtgever

ARTIKEL 8: Beëindiging van de overeenkomst

8.1. De overeenkomst kan door de opdrachtnemer en de opdrachtgever op elk moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand in geval de opdrachtgever een natuurlijke persoon is en met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden in geval de opdrachtgever een vereniging van eigenaren is. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

8.2. In geval van beëindiging van de overeenkomst door tussentijdse opzegging door de opdrachtgever en/of opdrachtnemer zal de opdrachtnemer de opdrachtgever een eind afrekening sturen met daarbij het verschil tussen de kosten verhoogd met de administratieve kosten verminderd met de reeds door de opdrachtgever betaalde termijnbedragen, waaruit blijkt welk bedrag de opdrachtgever per saldo nog aan de opdrachtnemer verschuldigd is, danwel per saldo nog van de opdrachtnemer tegoed heeft. Partijen zullen conform genoemde berekening met elkaar afrekenen binnen een termijn van 14 dagen.

8.3. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, zoals weersinvloeden, molest, oorlog, pandemieën (dit wordt ingeschat door opdrachtnemer) en evenmin in zijn risicosfeer ligt hierin meegenomen de overmacht clausule (force majeure), dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

8.4. In het geval dat de woning waarop de lopende overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever betrekking heeft wordt verkocht, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarover onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Het is mogelijk de overeenkomst over te dragen aan de nieuwe eigenaar van de woning, e.e.a. na beoordeling door de opdrachtnemer. In de overige gevallen zal de overeenkomst eindigen met ingang van de eerste van de maand, volgende op de maand waarin de eigendom van de woning is overgedragen. Afrekening vindt in dat geval plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2.

8.5. Ontbinding van de overeenkomst. Alle vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn direct en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar, in het geval:

van faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever,

de opdrachtgever in verzuim is en/of niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

In de genoemde gevallen is de opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de opdrachtgever de hierdoor door de opdrachtnemer geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan de opdrachtnemer toekomende rechten.

ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid

9.1. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de directe schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw, inventaris, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers. De hoogte van de aansprakelijkheid en het daaruit voort komende schadebedrag en uitkering zal nooit boven het overeengekomen bedrag van de daartoe uitgevoerde werkzaamheden mogen uit komen (zal dus gemaximaliseerd zijn op uitvoer werkzaamheden die er voor dat jaar gepland staan en zullen nooit hoger mogen zijn). De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

9.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van opzet, schuld of verwijtbaar handelen van de opdrachtgever of binnen diens risicosfeer valt. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

9.3. In geval de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig ter zake heeft gewaarschuwd en de opdrachtgever desalniettemin uitvoering van werkzaamheden heeft verlangd, is de opdrachtnemer, als gevolg van risicoaanvaarding door de opdrachtgever, niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

9.4. Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in artikel 6.4 of door andere aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, moet de voor de opdrachtnemer verband houdende schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed.

9.5. De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor de opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de opdrachtgever hierop te wijzen.

9.6. In geval van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, is deze, bij abonnementen, nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan het overeengekomen jaarbedrag van de opdracht in dat specifieke jaar. In geval de opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd minus eigen risico.

ARTIKEL 10: Oplevering

10.1. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever te kennen dat het werk klaar is om te worden opgeleverd. Daarbij wordt schriftelijk vastgesteld of de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd zijn tegen de gestelde kwaliteit. Daarmee aanvaardt de opdrachtgever het werk en wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

10.2. Indien de opdrachtgever het werk niet binnen een termijn van vijf werkdagen na kennisgeving als bedoeld in het eerste lid van dit artikel keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt of onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.

10.3. De kennisgeving van de opdrachtnemer dat het werk klaar is als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bestaat uit een schriftelijke mededeling.

10.4. Indien partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt vooraf door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever meegedeeld of het werk op deze datum klaar is om te worden opgeleverd. De opdrachtgever dient op die datum het werk te keuren en aan te geven of het werk al dan niet onder voorbehoud wordt aanvaard dan wel onder aanwijzing van de gebreken wordt geweigerd.

ARTIKEL 11: Gebreken en klachttermijnen

11.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld binnen bekwame tijd (als bedoeld in artikel 6:89 B.W.) nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.

11.2. Als een klacht gegrond is zal de opdrachtnemer het gebrek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is herstellen.

11.3. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd of redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn.

11.4. Elke vordering tot schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt, indien zij niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar is gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

ARTIKEL 12: Zekerheid

12.1. De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.

12.2. Na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken en op te schorten tot er duidelijkheid is. Alle hiermee gemoeide kosten mogen worden toegerekend aan opdrachtgever.

ARTIKEL 13: Prijs

13.1. De prijs zal indien van toepassing (zie artikel 13.2) jaarlijks op 1 januari worden gecorrigeerd op basis van het CPI (consumenten prijs index van het CBS).

13.2. De prijs zal kunnen worden gecorrigeerd indien:

opdrachtnemer niet volledig alle gegevens en/of duidelijke foto’s heeft aangeleverd via de website, met daarop zichtbaar alle te behandelen onderdelen en/of beperkingen m.b.t. bereikbaarheid en/of andere omstandigheden;

zich onvoorziene omstandigheden voordoen op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet verwacht mag worden de overeengekomen prijs te handhaven;

een wijziging van door de Nederlandse of buitenlandse overheid opgelegde belastingen of heffingen, alsmede gewijzigde regelgeving rondom ARBO (arbeidsomstandigheden wetgeving) en milieuaspecten, natuurrampen een prijsstijging tot gevolg heeft;

na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen aan de woning worden aangebracht of verlangd, waardoor aanvullende werkzaamheden nodig zijn of kleurwijzigingen worden verlangd waaraan extra kosten zijn verbonden (zie artikel 7).

ARTIKEL 14: Betalingsverplichtingen

14.1. De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te betalen prijs dient, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen – indien van toepassing maandelijks middels automatische incasso, zonder inhouding of korting, aan de opdrachtnemer te worden voldaan op de bankrekening van mijnhuisok. Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim.

14.2. Indien de opdrachtgever niet betaalt middels een automatische incasso, dan dient betaling zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling is de opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.

14.3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, en de daarmee gemoeide kosten door te rekenen aan opdrachtgever.

14.4. Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd om de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling de (wettelijke) vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend.

14.5. De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00 excl. BTW.

14.6. Betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende (buiten)gerechtelijke kosten. Daarna komen de betalingen in mindering op de hoofdsom.

14.7. Het bestaan van reclamatie schort betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op

ARTIKEL 15: Eigendom- en auteursrechten

15.1. De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, modellen, omschrijvingen, tekeningen, begrotingen, calculaties en dergelijke blijven haar eigendom.

15.2. Alle gevestigde rechten met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 16: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

16.1. De opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. De opdrachtnemer zal de gewijzigde algemene voorwaarden, op verzoek, tijdig aan de opdrachtgever toezenden.

16.2. Indien de opdrachtgever niet met de gewijzigde algemene voorwaarden kan instemmen, hebben partijen het recht de overeenkomst op te zeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 beëindiging van de overeenkomst.

ARTIKEL 17: Garantie

17.1. Opdrachtnemer garandeert de opdrachtgever dat de werkzaamheden geen onverwachte gebreken zullen vertonen. Het werk zal daarmee voldoen aan de redelijkerwijs te stellen kwaliteit gerelateerd aan een redelijke termijn. Bij de oplevering worden eventuele niet te garanderen kwaliteitseisen schriftelijk gemeld. Bij eventuele andere gebreken zal de opdrachtnemer door de opdrachtgever terecht en tijdig jegens haar gedane garantie-aanspraken in beginsel honoreren door de noodzakelijke herstelwerkzaamheden op haar kosten zo spoedig mogelijk uit te voeren.

17.2. Indien het onderdeel dat gebreken vertoont na het tijdstip van levering is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het kennelijk was bestemd, of anderszins onjuist is behandeld of onderhouden (b.v. minimaal 1 maal per kalenderjaar volgens voorschrift van producent is gereinigd), vervalt elke aanspraak op garantie. Aantasting van in dit artikel 17 genoemde materialen en producten door externe invloeden van chemische, fysische en/of mechanische aard, waarin tevens begrepen de directe of indirecte gevolgen van wind of storm met een door het K.N.M.I. geregistreerde windsnelheid van meer dan 20 meter per seconde (tenzij anders vermeld) vallen buiten de garantie. Gevolgen van mechanische invloeden, verborgen bouwkundige gebreken, veranderingen in de agressiviteit van het milieu, brand, oorlog, oproer, molest, natuurrampen en voorts in het algemeen gevolgen van overmacht vallen buiten de garantie.

17.3. Alle garantieverplichtingen vervallen indien de opdrachtgever in verzuim is als bedoeld in art 14, tenzij de opdrachtgever zich kan beroepen op een wettelijk recht tot opschorting van betaling.

ARTIKEL 18: Geschillenbeslechting

18.1. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten zullen, onverminderd het bepaalde in artikel 18.2, worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is en de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, dan heeft de opdrachtgever het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, schriftelijk te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

ARTIKEL 19: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.